Pangowen 之歌

The song of pangowen

2008-8 謝永泉 攝錄

Recorded by Yung-Quan Xie

朗島村si Mnanad  黃那加 口述

Reported by si Mnanad of Iraralay

董瑪女記音、中文翻譯

Transcribed and Translated into Chinese by Maa-Neu Dong

饒承恩、何德華英文翻譯

Translated into English by Daniel Rau and Victoria Rau

 

 

 

pangowen 之歌 (用流行歌曲調唱, 歌詞自創)

The song of pangowen (new lyrics to the tune of a popular song)

 

1.a  ya  mo iciakza o  toratodan          如果你喜歡建造家屋

     喜歡   主格  坐處,坐位

                                          If you like to build new houses,

to ka misoposopo do kahasan             你就翻山越嶺去找建材

     翻越       處格  深山 

                                        You will climb the hills and mountains to find materials for building.

katodah mo so matatva a kayo      遇到中意的粗大木材就做記號

觸摸- 斜格  粗粗的  樹木

                                  If you find a thick log that you like, you must mark it.

pangowen a tomnek do  song   no  takey  在山裡的pangoon

  樹名       立著  處格 山角下 屬格 

                                        The pangowen tree in the mountains

am ji mo yaken ngozia so kolit      但請不要在我身上割劃記號

          割劃   斜格  皮膚 

                                    But please do not cut or draw a mark on my body,

ta ikasangasanga ko a ji mivoong            否則我將長的不好

      生長不順         長葉子

                                            or I will not grow well.

to mo yaken pisaviki so tarok       你就在我身上的兩邊做記號

          弄兩邊   斜格  標記

                                    You can make a mark on the two sides of my body.

ori  o   iciakma ko i niramonan      如同愛護我一樣(會長得好)

那樣 主格  使像          洗臉

                                     If you are taking good care of me, (I will grow well).

mopas do cinaotawan da na.         我若被割劃, 割痕將不會消失

消失  處格     ?       他們

                                   If I am cut, the scar will not disappear.

 

2.ori rana am, makaveyvow rana o  anak na am,

那個 已經      長大        已經 主格 孩子  

macita na o   rarako a kayo a aiai no  vahay da .

  看見  主格  大大的  木材 柱子 屬格   房屋 他們

a beken a ori  o  angayan na,

  不是   那個 主格  意思  

ta o  aiai  no makarang ori a.

主格 柱子 屬格  工作房   那個

[: 關於上面的歌詞, 緣由是這樣的, 是在他的孩子長大了以後(才有想蓋房子的想法), 而不是因為看見粗大的主屋主柱或工作房的柱子, 引起他想砍材建屋的。]

As for the lyrics above, their origin is such. After his children grew up, (he finally thought about building a house); it was not because he saw a big, thick log that was suitable as the pillar of a main house or work house that he wanted to go out and cut lumber for building.

 

3.“a ikongo ya, mo ama, mo nikongo ya so ajin, mo ama?”

      什麼      父親     怎麼做   斜格 怎樣   父親

koan na no nang am,“a oya rana manga anak ko am,

    屬格 那個      已經  親愛的  孩子   

nipamia da yaken no kapalapalangayan ko am,

 曾譏笑  他們    屬格    同年紀的           

ta to  ko noratod do  ji apsepsek a valag ya”

一直     坐著   處格    有用       臨時屋

[:他孩子問說, “爸爸, 你是什麼理由想蓋房子的?” 他回答說, “關於這事啊, 應該說我是因為受同年紀的人的刺激吧, 想說, 我不可能長住在這樣狹小的房子裡”]

His child asked, Dad, what is your reason for wanting to build a house? He answered, As for this, you could say that I felt pressured by those who are my age. I thought, I cannot continue to live in such a small house.

 

4.“ta ya ko makong ya, do ya makaveyvow rana

          怎樣          已懂事    已經

si  aci  ya am, ko na niakan o   spa na ni aci ya”

主格 男孩              主格 孩子 屬格

koan na no  ama na  o  anak na ori am, 

    屬格 父親 主格 孩子  那個

[:“孩子都已經長大了, 我怎麼還這麼沒有作為? 他這樣跟孩子說。]

My children are already grown, so how can I still not do anything? This is what he told the child.

 

5.“to ko rana niboan     o ipangangayo ko manga anak ko a,

      已經 為了..上山 主格   砍柴斧       親愛的  孩子  

miratateng am, ji ko mangap so aiai na am,

  後來                   斜格  柱子

tana tapitapi am, mapingsan o apen ko  koan ko am,

無論    木板          隨便     主格           

ji ko mangap no ji apangowen  koan ko am”

        屬格     樹名            

[:就這樣, 我就帶了砍柴用的斧頭上山去, 然後我就想, 不論是砍屋柱或是木板, pangowen樹材不砍。]

In this way, I took the ax for cutting lumber into the mountains, and I thought, no matter whether I am cutting a house pillar or lumber, I will cut nothing but pangowen trees.

 

6.“ji ko mangap no ji apangowen”  koan na no nang am,

           屬格     樹名            屬格 那個

ori   o oneoned na  rana no nang am,

那樣 主格  心裡      已經 屬格 那個 

[:“pangowen材不砍我心裡這樣想著。]

I will cut nothing but pangowen trees, I thought.

 

7.miratateng am, ipisa  so  kaitkeh na no nang am,

    後來           有一次 斜格  睡覺     屬格 那個

ala nipatateynepan no kayo ori,

可能   託夢           屬格 樹木  那個

“yaken rana ya am, tana tagisen mo pa yaken ya am,

                即使   做記號        

ko raten mo kapiraralaw jiaken so kataotao ko,

  拒絕        破壞            斜格   身體    

ta ikakozad ko am, ikalahet no pamnomnoan ko am,

   會生疤痕       使不好   屬格    生長過程   

ori to mo pisaviki jiaken so  torok   a kayo a

那樣    於兩邊          斜格  插標記   木材

kazovo    ko a ji abolis a mamno am, ori a”

然後長得好           長大    那樣

[:後來有一天,在睡覺的時候, 可能是pangowen樹託夢吧, , “我呢, 如果你想要砍(), 不許你在我身上切割破壞我, 這樣會讓我生疤,也阻碍我生長, 只要在我兩旁插樹枝做記號即可, 如此我可長得很好。]

One day, while I was sleeping, I think the pangowen tree appeared to me in a dream, saying, “As for me, If you wanted to cut (use) me, do not leave cuts or marks on my body because it will leave scars, and will impede my growth. Stick twigs into the ground on my two sides. In that way, I can grow very well.”

 

8.no si aapen mo yaken ya do cinecinedkeran am,

 萬一    取用          處格    大船         

tatatatala am, si koziin mo o kataotao ko

   船隻            割劃   主格 身體   

a kavatek mo jiaken am, ji aopas o  kozad ko ori

  雕刻                 擦掉  主格 疤痕    那個

a nipiraralawan mo, am ori ji mo akmani so sang an.

     遭破壞           那樣         斜格 那樣

[:你若在我身上亂砍記號, 身上的疤就消不掉, 有天你把我砍去雕刻成大船或做成主屋板, 疤痕就會破壞美感。]

If you cut me and leave marks, the scars on my body will never go away. If one day you decide to cut me down to carve a large boat or make me into the main plank of a house, the beauty will be diminished by the scar.

 

9.ta bekena ori  o angayan na,

      不是  那樣 主格  意義 

tana tagtagzangan nio yaken ya

即使      刻肋骨紋   你們      

a zazacit no makarang am,  akma sira so sowri,

  圍牆   屬格  工作房           他們  斜格 那樣

ta ji abo  o  kapakowpas nio so kozad ko am, 

  沒有 主格  擦掉       你們 斜格 疤痕   

ori ji mo ngineynami so sowri a pivazayin an”

那樣     仿傚       斜格 那樣      事情    

koan no pangowen am, ori na pipipangayan no nang. 

   屬格  樹名       那樣      意思        屬格 那個

[:不止如此, 你若要刻成工作房的肋骨紋牆, 那記號都會留下印記, 所以請千萬不可以那樣做(砍記號),這就是歌詞的意思。]

Not only that, if you are going to fashion me into a ribbed wall with carvings, the scar will still be there. So please do not do that (cut a mark). This is the meaning of the lyrics.